Assalamu'alaikum

Labels

Senin, 16 Juli 2012

Syeikh ‘Abd al-Fattah Abu Ghuddah. Cendekiawan Muslim, Murobbi dan Politikus


Nama lengkap beliau ialah Syeikh Abu Zahid ‘Abd al-Fattah ibn Muhammad ibn Bashir ibn Hasan Abu Ghuddah al-Halabi al-Hanafi. Jalur keturunan beliau ini bersambung sampai seorang sahabat besar Nabi s.a.w. yang masyhur, Sayidina Khalid ibn al-Walid r.a. Adapun Abu Ghuddah adalah nama keluarga yang baru, yaitu cabang lain dari nisbah lain keluarganya yang memegang nama-nama seperti Sabbagh dan Maksoud.

Syeikh ‘Abd al-Fattah dilahirkan di kampung al-Jubaylah, Halab yang terletak di utara Syria pada 17 Rajab 1336H atau 9 Mei 1917M. Beliau merupakan anak keempat dari lima orang kakak beradik. Bapak mereka, Muhammad Abu Ghuddah, merupakan seorang tukang tenun, suatu pekerjaan yang diwarisi dari kakeknya, Bashir Abu Ghuddah. Ibunya bernama Fatimah Muzkatli. Pada masa remaja, Syeikh ‘Abd al-Fattah banyak membantu bapak dan kakeknya menjalankan perniagaan tenunan mereka.

Kelahiran, Keluarga dan Pendidikan Awal
Syeikh ‘Abd al-Fattah mengenyam pendidikan awalnya di Halab. Melihat tanda-tanda kecerdikan dan perhatiannya terhadap pelajaran, kakek beliau akhirnya  memasukkannya ke Madrasah al-‘Arabiyyah al-Islamiyyah al-Khassah di Halab ketika usianya mendekati delapan tahun. Di sekolah tersebut ia belajar selama empat tahun lamanya (1925-1929).


Sesudah itu, beliau pindah ke Madrasah Sheikh Muhammad‘Ali al-Khatib untuk mempelajari seni tulisan khat. Namun, beliau berhenti dari madrasah tersebut setelah beberapa bulan karena hilang minat untuk meneruskannya. Pengajiannya pun hanya diteruskan secara tidak formal melalui pengajian-pengajian yang diadakan di masjid-masjid di sekitar tempat tinggalnya, terutama pengajian Syeikh ‘Isa al-Bayanuni (m.1362H/1942M).

Ketika usianya mencapai sembilan belas tahun, yaitu setelah tujuh tahun beliau tidak bersekolah secara formal, barulah beliau menyambung studinya. Beliau kemudian memasuki Madrasah al-Khusruwiyyah (al-Thanawiyyah al-Shar‘iyyah) pada tahun 1356H/1936M. Itu pun atas inisiatif dan keinginannya sendiri yang begitu haus ilmu pengetahuan. Akhirnya beliau berhasil lulus dari sekolah ini pada tahun1362H/1942M.

Diantara guru-guru beliau di Halab ialah; Syeikh Muhammad Raghib al-Tabbakh, Syeikh ‘Isa ibn Hasan al-Bayanuni, Syeikh Muhammad Najib Siraj al-Din. Syeikh Ibrahim al-Salqini, anak beliau (Syeikh Muhammad ibn Ibrahim al-Salqini), Mufti Halab (Sheikh Ahmad ibn Muhammad al-Kurdi al-Hanafi), Syeikh Ahmad ibn Muhammad al-Zarqa, anak beliau (Syeikh Mustafa al-Zarqa) dan lain-lain.

Belajar di Universitas al-Azhar
Tahun 1944 beliau berangkat ke Mesir dan masuk Fakultas Syariah di Universitas al-Azhar. Beliau begitu tekun dan gigih menimba ilmu pengetahuan sepanjang perjalanannya di al-Azhar hingga berhasil menamatkan Strata satunya pada tahun 1948. Lalu beliau melanjutkan pendidikannya dengan mengambil program pengkhususan Usul al-Tadris pada Fakultas Bahasa Arab selama dua tahun dan berhasil meraih ijazahnya pada tahun 1950M. Bila ditotal, maka  masa belajar beliau di Mesir ini kurang lebih enam tahun lamanya.

Diantara guru-guru beliau sewaktu di al-Azhar dan Mesir  ialah: Syeikh ‘Isa ibn Yusuf ibn Ahmad Mannun, Syeikh Yusuf al-Dijwi, Syeikh Muhammad ‘Ali al-Sayis, Syeikh ‘Abd al-Ghani ‘Abd al-Khaliq, Syeikh Mahmud ibn Muhammad Syaltut, Syeikh ‘Abd al-Wahhab Khallaf, Syeikh Muhammad Abu Zuhrah, Sheikh ‘Abd al-Halim Mahmud, Syeikh Muhammad al-Khidr Husayn al-Tunisi, Syeikh Mustafa Sabri, Syeikh Muhammad Zahid al-Kawthari, Syeikh ‘Abd Allah ibn al-Siddiq al-Ghumari, Syeikh Ahmad ibn ‘Abd al-Rahman al-Banna al-Sa‘ati, Syeikh Ahmad ibn Muhammad Shakir dan lain-lainnya.

Salah satu sejarah penting dalam hidup beliau yang berpengaruh dan membentuk pemikirannya ialah persahabatannya selama beliau di Mesir dengan tokoh pembaharu dan penggagas gerakan Ikhwan al-Muslimin, Imam Hasan al-Banna. Beliau sering menghadiri pengajian Imam Hasan al-Banna yang diadakan pada hari Selasa setiap minggunya. Bahkan, beliau banyak mempelajari ilmu dakwah darinya dan sangat terkesan dengan metode yang digunakannya dalam menyampaikan Islam dan berdakwah. Beliau juga termasuk salah satu pembawa fikrah Hasan al-Banna ke Syria, selain DR Mustafa al-Siba‘i dan Syeikh Sa‘id Hawwa.

Berkhidmat Kepada Masyarakat
Setelah menyempurnakan belajarnya di Universitas al-Azhar, beliau pun pulang ke tanah airnya Halab, Syria. Beliau mulai menyalurkan ilmunya dan baktinya pada Islam dan negara. Secara garis besar, perjuangan beliau dapat diklasifikasikan pada tiga bagian; perjuangan beliau selaku pendidik, juru dakwah (daí) dan politikus.

  1. Sebagai Pendidik
Pada tahun 1951, beliau telah mendaftar guru pendidikan Islam di bawah Kementerian Pelajaran Syria. Di tanah tumpah darahnya itu, Syeikh ‘Abd al-Fattah banyak memberikan khidmatnya kepada masyarakat seperti menyampaikan khutbah, berceramah dan mengajar di beberapa sekolah aliyah di Halab. Beliau telah mengajar aliyah di Halab kira-kira sebelas tahun lamanya.

Kemudian pada tahun 1962, beliau telah berpindah mengajar ke Universitas Dimasyq pada Fakultas Syariah. Di sana beliau mengajar Fiqh Muqorin (Perbandingan), Fiqh Mazhab Hanafi dan juga Usul al-Fiqh selama tiga tahun. Kemudian pada tahun 1965, beliau berhijrah ke Arab Saudi karena adanya tawaran mengajar di Fakultas Syariah di Universitas Islam al-Imam Muhammad ibn Su‘ud, Riyadh.

Sepanjang tugas mengajar di universitas ini, beliau juga pernah dipilih sebagai dosen terbang di Universitas Islam Umm Durman di Sudan tahun 1396 H, Universitas San‘a’ di Yaman tahun 1398 H, Jami‘ah Nadwah al-‘Ulama’, Lucknow, India tahun 1399 H dan juga di beberapa institusi lain di India.

Pada tahun 1978, Majlis Eksekutif Rabitat al-'Alam al-Islami (Liga Muslim Dunia) telah memilih Syeikh ‘Abd al-Fattah untuk mengisi kursi perwakilan Syria yang kosong selepas meniggalnya Syeikh Hasan Shaikh Habanaka (salah seorang ulama Hadis di Syria).

Pada tahun 1989, ketika usianya menjangkau 72 tahun, beliau pindah dan kembali mengajar di Universitas al-Malik Su‘ud yang terletak di Riyadh. Beliau mengajar di sana selama dua tahun hingga akhirnya beliau mengundurkan diri dari tugas pendidikan pada tahun 1991.
  1. Sebagai Juru Dakwah.
Pada tahun 1940-an beliau telah bertemu dengan Imam Hassan al-Banna di Mesir dan bergabung dengan Ikhwanul Muslimin. Ketika beliau kembali ke Syria dia sangat aktif dalam menyampaikan dakwah ini. Beliau memberikan khutbah Jumat pada setiap minggu di al-Jami‘ al-Hamawi dan Masjid al-Khusruwiyyah, salah satu masjid besar di Halab. Setiap selepas solat Jumat, beliau akan mengadakan majlis ilmu kepada umum yang biasanya akan diakhiri dengan sesi tanya jawab mengenai isu-isu agama dan kontemporer.

Selain hari Jumat, beliau juga menyampaikan pengajian agama di beberapa masjid sekitar Halab. Pada hari Kamis, beliau menyampaikan pengajian hadith dan akhlak di Masjid Sayf al-Dawlah antara waktu maghrib dan isya. Pada hari Senin, beliau juga menyampaikan fiqh di Masjid Zaki Basya al-Mudarris yang juga antara maghrib dan isya. Beliau juga menyampaikan pengajian sirah nabawiyyah secara berkala di Masjid al-Siddiq.

  1. Sebagai Politikus.
Syeikh ‘Abd al-Fattah turut mempunyai peranan aktif dalam Jamaah Ikhwan al-Muslimin di Halab dan merupakan salah seorang pemimpin Ikhwan al-Muslimin di Syria. Beliau pernah terlibat dalam arena politik Syria di bawah partai Ikhwan al-Muslimin. Pada tahun 1962, beliau telah terpilih sebagai salah seorang anggota parlemen Syria sebagai wakil penduduk Halab.

Karena revolusi berpihak pada Hafiz Asad maka parlemen dibubarkan. Revolusi yang berlaku ini amat membuat beliau duka cita dan merupakan tamparan hebat buat partai Ikhwan al-Muslimin. Oleh kerana tekanan politik yang sangat kuat, maka pada tahun 1965M (1385H) beliau meninggalkan arena politik Syria selepas menerima tawaran bertugas sebagai tenaga pengajar di Universitas Islam al-Imam Muhammad ibn Su‘ud, Arab Saudi.

Disebabkan oleh mainan politik yang kotor, akhirnya beliau meninggalkan kancah politik dan hanya menumpukan usaha dan perhatiannya kepada bidang ilmu dan dakwah hingga akhir hayatnya. Beliau juga pernah berkali-kali diminta oleh rekan-rekan seperjuangannya untuk mengisi jabatan al-Muraqib al-‘Am pada jamaah Ikhwan al-Muslimin Syria. Meskipun merasa enggan beliau terpaksa juga menyambut desakan tersebut karena rasa tanggung jawab terhadap kepimpinan jamaah. Beliau telah menjabat sebagai al-Muraqib al-‘Am Ikhwan al-Muslimin Syria sebanyak dua kali, yaitu tahun 1972-1976 dan tahun 1986-1990.

Karya-Karya Monumental
Secara garis besar kita dapat melihat hasil jerih payah dan perjuanann seorang ulama melalui buah tangannya. Secara garis besar kita dapat membagi perjuangan dakwah bil kitabah beliau menjadi dua kategori; karya-karya ulama yang diedit atau disunting (tahqiq) oleh beliau dan karya hasil susunan dan karangan beliau sendiri. Adapun kitab-kitab yang beliau tahqiq mencakup beberapa ilmu -walau perhatian beliau terhadap buku-buku hadits dan ilmu-ilmu hadits lebih besar- seperti fiqh, ushul fiqh, akidah, akhlak, ulumul Quran dan sastra arab. Dari sini kita dapat menyimpulkan keluasan dan kehebatan ilmu beliau.

Beberapa contoh kitab hadits dan ilmu hadits yang beliau tahqiq diantaranya; Al-Raf‘ wa al-Takmil fi al-Jarh wa al-Ta‘dil karya Imam ‘Abd al-Hayy al-Laknawi, Al-Ajwibah al-Fadilah li al-As’ilah al-‘Asharah al-Kamilah karya Imam ‘Abd al-Hayy al-Laknawi, Qa‘idah fi al-Jarh wa al-Ta‘dil wa Qa‘idah fi al-Mu’arrikhin karya al-Hafiz Taj al-Din al-Subki dan lain-lain.

Adapun beberapa kitab fiqh dan ushul fiwh yang berhasil beliau tahqiq diantaranya; Iqamah al-Hujjah ‘ala Ann al-Ikthar min al-Ta‘abbud Lays bi Bid‘ah karya Imam al-Laknawi, Fath Bab al-‘Inayah bi Syarh Kitab al-Niqayah karya al-Mulla ‘Ali al-Qari al-Harawi al-Makki, Risalah fi al-Imamah karya Imam Ibn Hazm al-Zahiri  dan lain-lain.

Adapun kitab akhlak dan akidah yang beliau tahqiq daintaranya; Risalah al-Mustarshidin karya Imam al-Harith ibn Asad al-Muhasibi, Qasidah ‘Unwan al-Hikam karya al-Adib Abu al-Fattah al-Busti, Al-Aqidah al-Islamiyyah allati Yunashsha’ ‘alayha al-Sighar karya Imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani dan lain-lain.

Adapun kitab ulumul Quran yang berhasil beliau tahqiq yaitu Al-Tibyan li Ba‘d al-Mabahith al-Muta‘alliqah bi al-Qur’an karya  al-‘Allamah Sheikh Tahir al-Jaza’iri al-Dimasyqi. Dan buku sastra arab yang beliau tahqiq yaitu Al-Tarqim wa ‘Alamatuh fi al-Lughah al-‘Arabiyyah karya al- ‘Allamah Ahmad Zaki Basya dan Tashih al-Kutub wa Sun’ al-Faharis al-Mu‘jamah karya Sheikh Ahmad Muhammad Shakir.

Adapun karya-karya Syeikh ‘Abd al-Fattah yang berupa susunan dan karangan beliau sendiri juga membahas berbagai bidang ilmu, dan dapat  kita bagi menurut bidang-bidang ilmu berikut. Kitab-kitab Hadith dan ‘Ulum al-Hadith seperti kitab Mas’alah Khalq al-Qur’an wa Atharuha fi Sufuf al-Ruwah wa al-Muhaddithin wa Kutub al-Jarh wa al-Ta‘dil, Lamahat min Tarikh al-Sunnah wa ‘Ulum al-Hadith, Al-Isnad min al-Din dan lain-lain.

Kitab tarikh dan biografi; Safahat min Sabr al-‘Ulama’ ‘ala Syada’id al-‘Ilm wa al-Tahsil, Al-‘Ulama’ al-‘Uzzab Alladhin Atharu al-‘Ilm ‘ala al-Zawaj, dan Tarajim Sittah min Fuqaha’ al-‘Alam al-Islami fi al-Qarn al-Rabi‘ ‘Ashar wa Atharuhum al-Fiqhiyyah.

Kitab-kitab tarbiyyah, akhlak dan Adab beliau diantarnya; Qimah al-Zaman ‘ind al-‘Ulama’, Min Adab al-Islam, Al-Rasul al-Mu‘allim wa Asalibih fi al-Ta‘lim dan lain-lain. Adapun kitab-kitab beliau dalam polemik ilmiah yaitu Kalimat fi Kashf Abatil wa Iftira’at dan Akhta’ al-Duktur Taqiy al-Din al-Nadwi fi Tahqiq Kitab Zafar al-Amani li al-Laknawi.

Selain daripada karya-karya yang disebutkan di atas, Syeikh ’Abd al-Fattah masih mempunyai beberapa hasil tulisan dan tahqikan kitab yang belum dicetak dan akan diterbitkan dengan usaha anak beliau, Syeikh Salman Abu Ghuddah.

Bahagian Akhir Hayat Beliau dan Kewafatan
Pada tahun 1973, beliau menderita serangan jantung dan sempat dirawat di rumah sakit selama beberapa minggu. Kejadian tersebut telah berlaku selama beberapa tahun, namun keadaan hatinya stabil kembali.
Pada tahun 1989, beliau mengalami kemerosotan dalam penglihatannya dan doktor di Rumah Sakit Mata Raja Khalid mendiagnosisnya sebagai degenerasi makula dan mencadangkan rawatan laser retina. Pengobatan tersebut tidak begitu berhasil namun mampu menghentikan penyebaran penyakit agar tidak lebih parah.

Pada akhir tahun 1996 (Sya’ban 1417 H), pemandangan Syeikh semakin kabur dan beliau memutuskan untuk pergi ke Riyadh dan dirawat di Rumah sakit Mata Raja Khalid. Beliau menyatakan bahwa operasi laser tidak mungkin berhasil dan hanya mengakibatkan sakit kepala dan akan memutuskan urat di matanya.
Akirnya pada bulan Ramadan Syeikh dirawat di Rumah Sakit Spesialis Raja Faisal. Beliau mengadu sakit perut dan pendarahan. Keadaannya semakin parah dan akhirnya meninggal di Riyadh pada hari Minggu tanggal 9 Syawal 1417H (16 Februari 1997M). Beliau dikebumikan di al-Baqi ' selepas sholat Isya pada tanggal 10 Syawal 1417H.

Muslim di seluruh dunia merasakan duka cita yang sangat mendalam dengan kepergian beliau. Kehilangan salah satu putra terbaik agama dan bangsa. Semoga Allah melimpahkan rahmat, pahala padanya, dan menempatkannya dengan para nabi dan orang-orang yang sholih. Amiin Ya Rabbal a’lamiin. Wallahu wa rosuluhu ‘alam.

Istana Rindu-Lembah Juang Kairo, 16 Juli 2012


* Alhamdulillah, tulisan ini dimuat di Buletin Ramadhan SINAI (Studi Informasi Alam Islami) Kairo

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Most View Product

Saksi Bisu

Saksi Bisu